ΤΟ ΚΙΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΨΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ!

Επιτρέψατέ μου φίλτατοι συνέλληνες να σας επισημάνω κάτι χρήσιμον επί του θέματος, το οποίον ενδεχομένως το αγνοείτε, καθώς η άγνοια είναι κάτι το ανθρώπινον. Ήδη από του 1.918μ.α.χ.χ., η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέδωσε σχετικήν καταδίκην του εθίμου της “καύσεως του Ιούδα”. Έτσι, επί του προκειμένου, μπορείτε να διερωτηθείτε τίνι λόγω να κατηγορήσετε το Κεντρικόν Ισραηλιτικόν Συμβούλιον Ελλάδος, όταν δεν κατηγορείτε την Εκκλησίαν της Ελλάδος; Μάλιστα σχετικώς ανήρτησα την επίμαχον καταδίκην της “καύσεως του Ιούδα” εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος επί του Προσωπικού Βιβλίου (Facebook), επί της προσωπικής ιστοσελίδος μου, της φερούσης το όνομα “Γεώργιος-Χαράλαμπος Κατρακίλης(Αντίοχος Αχαρνεύς)”. Άρα, μπορείτε απλώς να εισέλθετε στην ιστοσελίδα μου εκεί καί να αντιγράψετε την εικόναν του επιμάχου εγγράφου, ώστε να δω τί ακριβώς θα απαντήσουν άλλοι. Μάλιστα, η επίμαχη απόφαση ελήφθη την 13ην/26ην Απριλίου 1.918μ.α.χ.χ., δηλαδή πρό σχεδόν ενός αιώνος. Άρα, πρακτικώς, το Κεντρικόν Ισραηλιτικόν Συμβούλιον, εδράζεται σε ένα επιχείρημα εκ μέρους της Εκκλησίας της Ελλάδος καί άρα πρέπει να προβληματισθείτε περί αυτού, μακράν των όποιων αχρήστων ηθικολογιών. Τα συμπεράσματα δικά σας.-

Advertisement

Published by

antiochusacharnensis

(1) Έλλην ως προς την εθνικότητα, "εξ αμφοίν αστοίν" κατά την αρχαίαν Αθηναϊκήν διατύπωσιν, (2) Άγαμος, (3) Άνεργος, (4) Απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ιστορικός, με βαθμό 7,50/10 "Λίαν καλώς" (5) Δωδεκαθεϊστής ως προς το θρήσκευμα, (α) Διόρθωση Ληξιαρχικής Πράξεως Γεννήσεως-Διαγραφή Θρησκεύματος: 1η Μαρτίου 2.011μ.α.χ.χ. (β) Ανεπίσημη τελετή ονοματοδοσίας μου ως "Αχιλλεύς"-"Αντίοχος": 21η Δεκεμβρίου 2.006μ.α.χ.χ. (γ) Υπογραφή χάριν παραχωρήσεως αδείας ευκτηρίου οίκου προς την Ελληνικήν Εταιρείαν Αρχαιοφίλων: 30ή Μαΐου 2.000μ.α.χ.χ., (δ) Προσφυγή στον "Συνήγορο του Πολίτου" κατά του Ελληνοχριστιανικού χαρακτήρος του προγράμματος σπουδών με αριθμόν πρωτοκόλλου 1975/14-2-2001, (ε) Υποβολή ψηφίσματος των ιδίων αξιώσεών μου προς την Γενικήν Συνέλευσιν της Φιλοσοφικής Σχολής της 9ης Νοεμβρίου 2.005μ.α.χ.χ., απορριφθεισών εκ της "Πανσπουδαστικής Κινήσεως Συνεργασίας" του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. (στ) Πρόκληση θρησκευτική διαμάχη εκ μέρους μου στον τοπικόν Αχαρναϊκόν τύπον την περίοδον Ιανουαρίου-Ιουνίου 2.006μ.α.χ.χ., λόγω της αμφισβητήσεως του "Ελληνοχριστιανισμού" καί της εορτής των "Τριών Ιεραρχών", (ζ) Πρόκληση διαμάχης μου,λόγω των θρησκευτικών αντιλήψεών μου, με διευθύντιδα καί τις αμφότερες τις υποδιευθύντιδες σχολείου, εμού εργασθέντος εκεί ως καθηγητού Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής καί Εκπαιδεύσεως το 2.011-2.012μ.α.χ.χ., εμού τελικώς δικαιωθέντος. Λόγος αποκρύψεως του ονοματεπωνύμου μου είναι ο σκοπός της ριζικής μελλοντικής μεταβολής τους.-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s