Έναρξις Αντιοχίδος φυλής

Αρχίζω σήμερα την επίσημη κατά το δυνατόν έναρξιν της λειτουργίας του ιστολογίου μου με την ονομασίαν “Αντιοχίδα φυλή”, όπως μετσφράζεται προφανώς επί το Ελληνικότερον. Ο λόγος της εκ μέρους μου επιλεγείσης ονομασίας του παρόντος ιστολογίου είναι σκόπιμος, καθώς εκφράζονται μία σειρά ιδεών καί αντιλήψεών μου. Έτσι, ας δούμε τί ακριβώς ορίζεται αρχικώς εξ αυτού ακριβώς του όρου. Ως γνωστόν, οι Αρχαίοι Αθηναίοι, με την μεταρρύθμισιν του Κλεισθένους, το 510-508π.α.χ.χ., διηρέθησαν σε δέκα φυλές, οι οποίες ήσαν οι: (1) Αιγηίδα, (2) Αιαντίδα, (3) Ακαμαντίδα, (4) Αντιοχίδα, (5) Ερεχθηίδα, (6) Ιπποθοωντίδα, (7) Κεκροπίδα, (8) Λεοντίδα, (9) Οινηίδα καί (10) Πανδιονίδα. Η Αντιοχίδα φυλή, κατά παράδοσιν, ονομάσθηκε τιμητικώς, χάριν του Αντιόχου, του υιού του Ηρακλέους καί της Μηδης, της θυγατρός του βασιλέως των Δρυόπων Φύλαντος. Επίλεκτα μέλη της Αντιοχίδος φυλής, ήσαν ο Σωκράτης Σωφρονίσκου καί Φαιναρέτης, καθώς καί ο Αριστείδης ο Λυσιμάχου, ο κληθείς καί ως “Δίκαιος”. Μάλιστα, η περιοχή στην οποία κατοικώ σήμερα, η Άνω Νέα Σμύρνη, εν Αθήναις Αττικής, με τον σύμπαντα δήμον της Νέας Σμύρνης, της τέως Δάφνης καί κάποιες όμορες περιοχές, ήσαν κατά την Κλασσικήν εποχήν, η περιοχή με την ονομασίαν “Αλωπεκή”, επί της οποίας κάτοικοι ήσαν τόσον ο Σωκράτης όσον καί ο Αριστείδης. Άρα, επέλεξα σκοπίμως την ονομασίαν του ιστολογίου μου, δεικνύων την πολυχιλιετήν συνέχειαν ορισμένων πραγμάτων. Επίσης, πέραν αυτού, επέλεξα την ονομασίαν καί χάριν άλλων τριών(3) ανθρώπων, τους οποίους ελάχιστοι ενδεχομένως γνωρίζουν. Πρόκειται περί (1) του Αντιόχου Γ΄ Μεγάλου, βασιλέως εκ του οίκου των Σελευκιδών, αγωνισθέντος κατά της Ρώμης, εκφράζων έτσι τα αντιϊταλικά ιδεώδη μου, (2) του Αντιόχου Δ΄ Επιφανούς, βασιλέως εκ του οίκου των Σελευκιδών, υιού του προηγουμένου, προασπιστού των Ελλήνων της Παλαιστίνης κατά των Μακκαβαίων από του 169π.α.χ.χ. καί εξής έως του θανάτου του το 163π.α.χ.χ., (3) του φιλοσόφου Αντιόχου Ασκαλωνίτου, ζήσαντος τον πρώτον προχριστιανικόν αιώνα, διδασκάλου του Κικερωνος, ιδρυτού της Πέμπτης Ακαδημίας, υπερμάχου της φιλοσοφικής θέσεως ότι ουσιαστικώς ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης καί ο Ζήνων ο Κιτιέας των Στωικών πιστεύουν ακριβώς τις ίδιες θέσεις, διαφέροντες αποκλειστικώς επί των διατυπώσεων.-

Advertisement

Published by

antiochusacharnensis

(1) Έλλην ως προς την εθνικότητα, "εξ αμφοίν αστοίν" κατά την αρχαίαν Αθηναϊκήν διατύπωσιν, (2) Άγαμος, (3) Άνεργος, (4) Απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ιστορικός, με βαθμό 7,50/10 "Λίαν καλώς" (5) Δωδεκαθεϊστής ως προς το θρήσκευμα, (α) Διόρθωση Ληξιαρχικής Πράξεως Γεννήσεως-Διαγραφή Θρησκεύματος: 1η Μαρτίου 2.011μ.α.χ.χ. (β) Ανεπίσημη τελετή ονοματοδοσίας μου ως "Αχιλλεύς"-"Αντίοχος": 21η Δεκεμβρίου 2.006μ.α.χ.χ. (γ) Υπογραφή χάριν παραχωρήσεως αδείας ευκτηρίου οίκου προς την Ελληνικήν Εταιρείαν Αρχαιοφίλων: 30ή Μαΐου 2.000μ.α.χ.χ., (δ) Προσφυγή στον "Συνήγορο του Πολίτου" κατά του Ελληνοχριστιανικού χαρακτήρος του προγράμματος σπουδών με αριθμόν πρωτοκόλλου 1975/14-2-2001, (ε) Υποβολή ψηφίσματος των ιδίων αξιώσεών μου προς την Γενικήν Συνέλευσιν της Φιλοσοφικής Σχολής της 9ης Νοεμβρίου 2.005μ.α.χ.χ., απορριφθεισών εκ της "Πανσπουδαστικής Κινήσεως Συνεργασίας" του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. (στ) Πρόκληση θρησκευτική διαμάχη εκ μέρους μου στον τοπικόν Αχαρναϊκόν τύπον την περίοδον Ιανουαρίου-Ιουνίου 2.006μ.α.χ.χ., λόγω της αμφισβητήσεως του "Ελληνοχριστιανισμού" καί της εορτής των "Τριών Ιεραρχών", (ζ) Πρόκληση διαμάχης μου,λόγω των θρησκευτικών αντιλήψεών μου, με διευθύντιδα καί τις αμφότερες τις υποδιευθύντιδες σχολείου, εμού εργασθέντος εκεί ως καθηγητού Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής καί Εκπαιδεύσεως το 2.011-2.012μ.α.χ.χ., εμού τελικώς δικαιωθέντος. Λόγος αποκρύψεως του ονοματεπωνύμου μου είναι ο σκοπός της ριζικής μελλοντικής μεταβολής τους.-

One thought on “Έναρξις Αντιοχίδος φυλής”

  1. Οι θέσεις μου ανά τίτλους καί χάριν γονίμων προβληματισμών σας: (1) Άμεση καί ριζική αναθεώρηση του υφισταμένου πολιτεύματος, μέσω θεσμικών βελτιώσεών του, (2) άμεση κατάργηση αχρήστων φόρων ή έστω μετατροπή τους ως προαιρετικών, (3) κωδικοποίηση της υφισταμένης νομοθεσίας, (4) κατάργηση απασών των θεσμικών εξαιρέσεων, (5) καταστολή των παρανομιών όπου καί όταν υπάρχουν, τις οποίες θα επεξηγήσω διεξοδικώς επί των επομένων μηνυμάτων μου.-

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s